Tietosuoja

Tämä on Verkonrakentaja Wire Oy:n tietosuojalain (1050/2018) mukainen tietosuojaseloste. Seloste on päivitetty 28.10.2022.

Tietosuojaselostetta saatetaan päivittää ja muuttaa ajoittain julkaisemalla siitä uusi versio sivuillamme, pyydämme tarkistamaan sen säännöllisesti. Verkkosivuston ja liitännäisten palvelujen jatkuva käyttö uuden version julkaisun jälkeen katsotaan muokattujen ehtojen hyväksynnäksi.

1. Rekisterinpitäjä ja asioita hoitava henkilö

Nimi: Verkonrakentaja Wire Oy
Y-tunnus: 1874363-8
Asioita hoitava henkilö: Paula Hallaneva
Osoite: Merventie 56
Postinumero: 13720
Postitoimipaikka: Parola
Puhelinnumero: 0445357155
Sähköpostiosoite: paula.hallaneva@wirenet.fi

2. Rekisterin nimi

Verkonrakentaja Wire Oy:n asiakasrekisteri.

3. Rekisterin käyttötarkoitus

Henkilötietoja käytetään:

  • Yhteydenottoihin vastaamiseen ja palautteen keräämiseen

Henkilötietojen käsittelyssä on huomioitu 25.5.2018 alkaen noudatettavan EU:n tietosuoja-asetuksen asettamat vaatimukset.

4. Tietojen keräämisen ja käsittelyn peruste

Asiakkaan tietoja kerätään ja käsitellään asiakkaan suostumuksella, tai asiakkaan kanssa tehtävän sopimuksen täytäntöön panemiseksi.

5. Rekisterin tietosisältö

Asiakkailta tallennetaan seuraavat tiedot:

  • Nimi
  • Yrityksen nimi
  • Posti-/laskutusosoite
  • Sähköpostiosoite
  • Puhelinnumero

6. Tietojen säilytysaika

Henkilötiedot säilytetään niin kauan, kun niitä tarvitaan asiakkaan kanssa tehtävän sopimuksen ja / tilauksen täytäntöön panemiseksi tai asiakaspalvelun kehittämiseksi.

Lisäksi joitain tietoja voidaan säilyttää kauemmin niiltä osin kuin se on tarpeen laissa asetettujen velvollisuuksien, kuten kirjanpitoa koskevien vastuiden hoitamiseksi.

7. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisterin tiedot saadaan suoraan asiakkailta yhteydenoton tai tilauksen tai sopimuksen teon yhteydessä.

Rekisterinpitäjä ei luovuta Asiakkaiden henkilötietoja ulkopuolisille ilman viranomaisen määräystä. Tietoja luovutetaan tarvittaessa alihankkijoille liittyen esimerkiksi laskutusprosessiin, missä tulostuspalvelu tulostaa paperilaskut ja verkkolaskutusoperaattori lähettää verkkolaskut.

Tietoja kerätään myös verkkosivuilta Google Analytics –analytiikkatyökalun avulla.

8. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Tietoja ei säännönmukaisesti luovuteta yrityksen ulkopuolelle. Osa yrityksen käyttämistä ulkopuolisista palvelun- tai ohjelmistontarjoajista saattavat säilyttää tietoja EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolella.

9. Evästeiden (cookies) käyttö

Käytämme sivuillamme ns. cookie-toimintoa eli evästeitä. Sivustollamme on käytössä CookieHub:n tuottama eväste. Eväste on pieni, käyttäjän tietokoneelle lähetettävä ja siellä säilytettävä tekstitiedosto, joka mahdollistaa internet-sivujen ylläpitäjän tunnistamaan usein sivuilla vierailevat kävijät, helpottamaan kävijöiden kirjautumista sivuille sekä mahdollistamaan yhdistelmätiedon laatimisen kävijöistä. Tämän palautteen avulla pystymme jatkuvasti parantamaan sivujemme sisältöä. Evästeet eivät vahingoita käyttäjien tietokoneita tai tiedostoja. Käytämme niitä siten, että voimme tarjota asiakkaillemme kunkin yksilöityjen tarpeiden mukaisia tietoja ja palveluita.

Mikäli et halua verkkopalvelun saavan tietoja evästeiden avulla, voit kieltää evästeet evästeasetuksista. Huomaa kuitenkin, että tämä saattaa vaikuttaa verkkopalvelun häiriöttömään toimintaan.

10. Rekisterin suojaus

Tiedot siirretään SSL-suojatun yhteyden ylitse.

Sähköiset tiedot on suojattu palomuurilla, käyttäjätunnuksin ja salasanoin.

Koko henkilöstöllämme ja lukuumme toimivilla ulkopuolisilla henkilöillä on vaitiolovelvollisuus liittyen kaikkiin asiakas- ja sidosryhmätietoihin. Rekisterin käyttö on suojattu käyttäjäkohtaisin tunnuksin, salasanoin ja käyttöoikeuksin. Hävitämme vanhentuneet ja tarpeettomat tiedot asiaankuuluvalla tavalla.

Säilytämme henkilötietoja vain niin kauan kuin se on tarpeen tässä tietosuojaselosteessa määriteltyjen henkilötietojen käsittelytarkoitusten toteuttamiseksi.

11. Automaattinen päätöksenteko

Automatisoituja yksittäispäätöksiä (EU:n tietosuoja-asetuksen artikla 22) ei tehdä.

12. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyn oikeus saada pääsy tietoihin (tarkastusoikeus)

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on tallennettu. Tarkastuspyyntö tulee tehdä kirjallisena ja allekirjoitettuna kohdassa 1. mainittuun osoitteeseen. Tarkastusoikeus voidaan evätä laissa säädetyin perustein. Tarkastusoikeuden käyttäminen on lähtökohtaisesti maksutonta.

Rekisteröidyn oikeus vaatia tiedon oikaisemista, poistamista tai käsittelyn rajoittamista

Siltä osin kuin rekisteröity ei pysty korjaamaan tietoja itse, korjauspyyntö tulee tehdä kirjallisena ja allekirjoitettuna kohdassa 1. mainittuun osoitteeseen. Rekisteröidyllä on myös oikeus vaatia rekisterinpitäjää rajoittamaan henkilötietojensa käsittelyä esimerkiksi siinä tilanteessa, kun rekisteröity odottaa rekisterinpitäjän vastausta tietojensa oikaisemista tai poistamista koskevaan pyyntöön.

Rekisteröidyn oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen

Siltä osin, kun rekisteröity on itse toimittanut rekisteriin tietoja, joita käsitellään rekisterinpitäjän ja rekisteröidyn välisen sopimuksen täytäntöön panemiseksi, rekisteröidyllä on oikeus saada tällaiset tiedot itselleen pääsääntöisesti koneluettavassa muodossa ja oikeus siirtää nämä tiedot toiselle rekisterinpitäjälle.

Rekisteröidyn oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus toimivaltaiselle valvontaviranomaiselle, jos rekisterinpitäjä ei ole noudattanut toiminnassaan soveltuvaa tietosuojasääntelyä.

Muut oikeudet

Mikäli henkilötietoja käsitellään rekisteröidyn suostumukseen perustuen, rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa suostumuksensa ilmoittamalla tästä rekisterinpitäjälle kirjallisesti ja allekirjoitettuna kohdassa 1. mainittuun osoitteeseen. Niiltä osin kuin henkilötietojen käsittely perustuu rekisteröidyn suostumukseen, oikeus peruuttaa suostumus milloin tahansa, tämän vaikuttamatta suostumuksen perusteella ennen sen peruuttamista suoritetun käsittelyn lainmukaisuuteen.

Rekisteröidyllä on myös oikeus kieltää tietojensa käyttö suoramarkkinointitarkoituksiin.